ANBI status

Aan de Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik  is in augustus 2015 een ANBI status toegekend. Onderstaand zijn de hiervoor benodigde gegevens opgenomen.

  • Naam stichting: Stichting Dorpsdagvoorziening Kessel-Kessel Eik
  • RSIN nummer: 854590821
  • KvK nummer: 62005863
  • Postadres: Haagweg 30, 5995 AB Kessel
  • Doelstelling van de instelling: Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van de dorpskernen Kessel en Kessel Eik. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  • Hoofdlijnen beleidsplan en begroting 2015 van de Stichting: 150805 Beleids- en begrotingsplan 2015 Dorpsdagvoorziening Kessel – Kessel Eik
  • Statutaire bestuurssamenstelling en namen: Zie “Bestuur”.
  • Beloningsbeleid: Alle operationele en bestuurlijke functies worden door vrijwilligers uitgevoerd. Er wordt geen vrijwilligersvergoeding toegekend.
  • Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: De stichting is per 1 januari 2015 operationeel geworden. Een jaarplan voor het komende jaar wordt in November opgesteld. In Mei van het volgend jaar wordt een jaarverslag over het afgelopen jaar definitief gemaakt.
  • Staat van baten en lasten 2015: Zie beleidsplan en begroting 2015.